Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.13 ust. 1-2 oraz/lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klingspor Sp. z o.o. z siedzibą zarejestrowaną w Bielsku-Białej przy ul. Tadeusza Regera 58.

2) Został wyznaczony Inspektor Ochrony danych, z którym może się Pan/Pani  skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem: IODO@klingspor.pl , pod numerem telefonu: 33 8282125 lub pisemnie  pisząc na adres naszej siedziby. 

3) Pani/Pana dane osobowe takie jak imię, nazwisko,adres e-mail, adres oraz numer telefonu będą przetwarzane i wykorzystywane tylko i wyłącznie w poniższych celach:

  • Realizacji umowy
  • Udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie
  • Przesłania materiałów marketingowych - w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości newsletter
  • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dochodzenia roszczeń i ochrony przed nimi, sporządzanie analiz wewnętrznych, ułatwienia realizacji kolejnych zamówień i udzielania rabatów
  • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

4) Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp inne podmioty przetwarzające, np. podmioty z grupy Klingspor, firmy prawnicze, informatyczne, podmioty wykonujące świadczenia zdrowotne, zakłady ubezpieczeń i brokerzy ubezpieczeniowi i inne na podstawie zawartych umów powierzenia.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania przedmiotu umowy,  a po ustaniu tego okresu przez czas wynikający z przepisów prawa.

6) Jeżeli pozostaje Pani/Pan lub Pani/Pana pracodawca  w stosunku biznesowym z grupą Klingspor, możemy wykorzystać Pani/Pana dane kontaktowe w celu dostarczenia informacji, w tym informatory na temat naszego asortymentu produktów oraz ofert specjalnych, chyba że otrzymamy od Państwa informację o niewyrażeniu na to zgody.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania takich danych zgodnie z art. 17 i 18 Rozporządzenia (UE) 2016/679. Jeżeli ma to zastosowanie do naszego rodzaju relacji biznesowych, ma Pani/Pan, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia (UE) 2016/679 prawo do przeniesienia swoich danych.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie osobistej zgody, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: IODO@klingspor.pl. Cofnięcie zgody nie ogranicza naszego prawa do przetwarzania danych osobowych w oparciu o inne postanowienia obowiązującego prawa.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa unijnego -rozporządzenia RODO.

9) Dane konieczne do wykonania przez nas postanowień prawa oraz wszystkie dane konieczne w trakcie właściwego przygotowania, realizacji lub zakończenia naszych relacji biznesowych z Państwem muszą być dostarczone. Wszystkie pozostałe dane są dostarczane na zasadzie dobrowolności i niedostarczenie takich danych zazwyczaj nie skutkuje istotnymi konsekwencjami.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.