Wstęp

1. Klingspor Spółka z o.o. , adres: 43-382 Bielsko-Biała, ul. T. Regera 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000150842, REGON 070484377, NIP 547-10-16-121, kapitał zakładowy : 14.840.000,00 zł, zarząd : Jan Gaj, Dirk Hebel, dr Hans – Jörg Seifert, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (internet) pod adresem www.sklep.klingspor.pl.Dane kontaktowe: tel. 33 82 82 123, e-mail: sklep@klingspor.pl .

2. Administratorem danych osobowych jest Klingspor Spólka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.

3. Regulamin określa zasady kupowania produktów w sklepie.

Kupowanie

1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie z oferty sklepu towarów.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient), który po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu zarejestruje się w serwisie www.sklep.klingspor.pl, a Klingspor Spółka z o.o. ( Sklep ).

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi paragonu albo faktury VAT.  Faktury VAT wystawiane są na życzenie Klienta, który udostępnia wszelkie niezbędne informacje do jej wystawienia, co jest jednoznaczne ze zgodą na wystawienie faktury przez Sklep bez jego podpisu.  Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość z konsumentami,  stosuje się Ustawę z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

4. Składanie zamówień w Sklepie odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu. Po złożeniu zamówienia na stronie ww.sklep.klingspor.pl, Klient otrzymuje e-mail będący ostatecznym potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów zamówienia w ramach sprzedaży.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Dział Wysyłki, zajmujący się realizacją zamówień, pracuje w dni robocze od poniedziałku do piatku od godziny 10.00 do 16.00.

6. Informacja o cenie w sklepie podawana na stronie www.sklep.klingspor.pl ma charakter wiążący - od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie.

7. E-mail potwierdzający istotne elementy zamówienia może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem nie będzie możliwe w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia do sklepu, zamówienie może zostać anulowane lub jego realizacja wstrzymana.

8. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

9. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich netto oraz brutto. Cena brutto zawiera wszystkie jej składniki, w tym VAT. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zamówienia.

10. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet są towary wymienione w ofercie, przedstawione na stronach Sklepu www.sklep.klingspor.pl w chwili składania zamówienia. Oferta Sklepu jest aktualizowana na bieżąco. Wszystkie promocje, przeceny i wyprzedaże mają podany termin obowiązywania i są widoczne na stronie internetowej Sklepu.

11. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyny.

12. Klient może wybrać następujące formy płatności :

 - Płatność Online (płatność z banku, opcja szybkich przelewów, BLIK, karty płatnicze)

    Obsługiwane karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

 - Płatność przelewem tradycyjnym przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sklepu :

Klingspor Sp. z o.o.
ul. Regera 58
43-382 Bielsko-Biała

PeKaO SA o Bielsko-Biała
NR KONTA: 09 1240 4142 1111 0010 2612 2428

- Płatności za pobraniem w chwili dostarczenia towaru do klienta przez firmę kurierską

- Płatność przy odbiorze w chwili odbioru towaru w sklepie stacjonarnym Klingspor zlokalizowanym przy ulicy T. Regera 58  w Bielsku-Białej

Sklep może odmówić realizacji zamówienia bądź ograniczyć formy zapłaty za zamówiony towar wyłącznie do "przedpłaty", jeśli Klient w przeszłości nie odebrał już przesyłki lub adres dostawy leży poza granicami kraju.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, adres: 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000,00 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków Sklep dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 Dostawa/Odbiór

1. Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 3 dni roboczych od wpływu należności na konto Sklepu w przypadku płatności online oraz płatności przelewem. W przypadku płatności kartą w ciągu 3 dni roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, a także w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia z płatnością za pobraniem przez firmę kurierską.  W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu do 21 dni, o czym Klient jest informowany indywidualnie, przy czym Klient może anulować takie zamówienie bądź jego część.

2.  Dostawa towaru nie może nastąpić później niż 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Przed potwierdzeniem zamówienia sprzedający powiadomi kupującego o ostatecznej cenie zamówionego towaru z informacją co składa się na cenę.

4.    Wszelkie wysyłki zamówionego w Sklepie towaru prowadzone są za pośrednictwem firmy kurierskiej .

Reklamacje i Zwroty 

1.    Reklamacje na towary dostarczane przez Sklep są rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a w stosunku do konsumentów - również na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014

1.1.1. Sklep odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową, jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru.

1.1.2. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli towar sprzedany ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, albo też jeżeli towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

1.1.3. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

1.1.4. Jeżeli towar sprzedany ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny, chyba że towar wadliwy zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad albo wady zostaną niezwłocznie usunięte. Za wady powstałe podczas transportu odpowiada sprzedający.

1.1.5. Jeżeli spośród towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do towarów wadliwych.

1.2. Klient może reklamować towar tylko w Sklepie Internetowym Klingspor.

1.3. Nabywca powinien dostarczyć dowód zakupu wraz z reklamowanym towarem oraz opisem przyczyny reklamacji według wzoru zamieszczonego na stronie Sklepu - www.sklep.klingspor.pl.

1.4. Reklamujący dostarcza towar na koszt sklepu i na poniższy na adres :

Sklep Internetowy Klingspor
ul. Regera 58
43-382 Bielsko-Biała

1.5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub w przypadku wyczerpania zapasów Sklep zwróci pieniądze.

1.6. W przypadku gdy kupujący wprowadzi towar do dalszego obrotu - zobowiązany jest on wówczas do rozpatrzenia reklamacji względem swoich własnych klientów.

2. Klient zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. W przypadku dostarczenia towaru partiami lub w częściach, termin ten liczy się od momentu objęcia w posiadanie ostatniej partii lub części.

Możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży (zwrot bez podania przyczyny) dotyczy wyłącznie produktów zakupionych przez konsumentów (zam. Detaliczne). W przypadku zakupów dokonanych przez przedsiębiorców przepisy dotyczące zwrotu towaru bez podania przyczyny nie mają zastosowania.

W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny strony zwracają sobie wzajemne świadczenia, co oznacza, że sprzedawca zwraca cenę zakupu oraz koszty przesyłki do klienta – w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy. Koszty przesyłki do sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy bez podania przyczyn ponosi klient.

W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Klient ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy.

2.1. W przypadku zwrotu towaru Klient odsyła towar wraz z dowodem zakupu, z adnotacją : "zwrot", na adres:

Sklep Internetowy Klingspor

ul. Regera 58; 43-382 Bielsko-Biała

składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podając numer konta na jakie należy zwrócić wartość towaru.

2.2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem

Pozostałe

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez Klingspor Spółka z o.o. w celach:

  • Realizacji zamówienia
  • Udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie
  • Przesłania materiałów marketingowych - w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości newsletter
  • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dochodzenia roszczeń i ochrony przed nimi, sporządzanie analiz wewnętrznych, ułatwienia realizacji kolejnych zamówień i udzielania rabatów
  • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Ochrona Danych Osobowych oraz Polityka prywatności

2. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

3.  Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.