REGULAMIN SERWISU 

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem https://sklep.klingspor.pl , w tym składania i realizacji zamówień w Sklepie, dostarczania Newslettera, obsługi konta Użytkownika i tryb reklamacji.

1. DEFINICJE

„Sprzedawca” - Klingspor Spółka z o.o. , adres: 43-382 Bielsko-Biała, ul. T. Regera 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000150842, REGON 070484377, NIP 547-10-16-121, kapitał zakładowy : 14.840.000,00 zł, zarząd : Jan Gaj, Dirk Hebel, Maciej Falfus, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Dane kontaktowe: tel. 33 82 82 123, e-mail: sklep@klingspor.pl

„Sklep” - Sklep internetowy pod adresem https://sklep.klingspor.pl

„Użytkownik” - Korzystająca ze Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

„Konsument” - Osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową;

2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. Sprzedawca umożliwia składania zamówień w Sklepie za pośrednictwem formularza zamówienia w sposób opisany poniżej, a nadto świadczy dodatkowe usługi w postaci dostarczania Newslettera oraz utrzymania konta Użytkownika.

2.2. Konto Użytkownika, którego założenie, utrzymanie i usunięcie jest możliwe w każdej chwili bez żadnych opłat, zawiera podane przez Użytkownika dane osobowe oraz historię jego zamówień. Rejestracja konta Użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji danymi koniecznymi do jego utrzymania, natomiast jego usunięcie jest możliwe na podstawie indywidualnej prośby Użytkownika o usunięcie jego konta wysłanej na adres sklep@klingspor.pl.

2.3. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie darmowego Newslettera z informacjami marketingowymi. Zapis na newsletter odbywa się poprzez akceptację checkboxa i podanie adresu e-mail Użytkownika, natomiast rezygnacja z subskrypcji jest dopuszczalna w dowolnym momencie poprzez odznaczenie checkboxa dotyczącego zgody na otrzymywanie newslettera z poziomu konta użytkownika.

2.4. Do złożenia zamówienia, otrzymania Newslettera oraz rejestracji konta Użytkownika, wymagane jest korzystanie z urządzenia z dostępem do Internetu i aktualną przeglądarką internetową wspierającą JavaScript i pliki cookies, a także posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2.5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem zagrożeń występujących w świecie cyfrowym, które są poza kontrolą Sprzedawcy, takich jak phishing czy złośliwe oprogramowanie. O zagrożeniach internetowych i sposobach ich zwalczania można dowiedzieć się więcej na stronach rządowych, np. pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/loguj-sie-z-glowa-czyli-jak-bezpiecznie-korzystac-z-internetu lub https://cik.uke.gov.pl/edukacjatop/ 

2.7. Sprzedawca podejmuje wszelkie rozsądne i proporcjonalne działania i środki techniczne i organizacyjne celem przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu drogą elektroniczną, w tym dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz poprawne funkcjonowanie Sklepu.

3. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

3.1. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, w tym adresowych.

3.2. Do złożenia zamówienia nie jest wymagane korzystanie z Konta użytkownika.

3.3. Informacje o towarach i cenach podane w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia złożonego zamówienia w wiadomości e-mail.

3.4. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotym.

3.5. Dostępne metody płatności, metody dostawy, a także metody wystawienia i doręczenia faktury, prezentowane są na etapie składania zamówienia.

3.6. Użytkownik może w każdej chwili zamówić dostępny towar poprzez kliknięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” (ikonka koszyka zakupowego), podanie danych koniecznych do realizacji zamówienia, wybór metody dostawy, wybór metody płatności i dokonanie płatności.

3.7. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia, nie później jednak niż w ciągu jednego dnia roboczego, Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie realizacji zamówienia lub, w ciągu trzech dni roboczych, informację o braku możliwości realizacji zamówienia i nadchodzącym zwrocie środków w taki sam sposób, jaki został przez Użytkownika wybrany do opłacenia zamówienia.

3.8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę realizacji złożonego zamówienia w wiadomości e-mail.

3.9. Po potwierdzeniu złożonego zamówienia, Sprzedawca przystępuje do zapakowania towaru i wysłania go do kupującego.

3.10. Czas realizacji zamówienia jest liczony od zaksięgowania płatności za towar lub otrzymania informacji o wpływie płatności z systemu szybkiej płatności.

3.11. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Konsumentowi towaru w terminie do 30 dni, jednak standardowy czas realizacji zamówienia wynosi około 3 dni robocze.

3.12. W przypadku złożenia przez Klienta jednego zamówienia na co najmniej dwa towary z różnym czasem realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w tym terminie, który przewiduje najdłuższy czas realizacji. 

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

4.1. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od objęcia w posiadanie towarów bez podania przyczyny, z wyjątkiem umów:

4.1.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

4.1.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

4.1.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4.1.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4.1.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.1.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4.1.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

4.1.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

4.1.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.1.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

4.1.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

4.1.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

4.1.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.2. O chęci odstąpienia od umowy należy Sprzedawcę poinformować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, np. na podstawie formularza odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest nadanie oświadczenia o odstąpieniu do Sprzedawcy przed upływem 14 dni od objęcia towaru w posiadanie.

4.3. Towar należy zwrócić Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed upływem wskazanego terminu.

4.4. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu rzeczy do Sprzedawcy (ok. 15 PLN), a także odpowiada za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

4.5. Zwrotu otrzymanych płatności i zwrotu zwykłych, najtańszych kosztów dostawy Sprzedawca dokonuje na rzecz Konsumenta niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Zwrot środków nastąpi przy użyciu tej samej metody, która została wybrana do opłacenia zamówienia. 

4.6. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem środków do czasu otrzymania z powrotem towaru lub dowodu jego nadania.

4.7. Powyższe postanowienia mają również zastosowanie wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których zawierana umowa, od której odstępują, nie miała charakteru zawodowego.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

5.1. Rękojmia za wady jest wyłączona w przypadku kupujących niebędących Konsumentami.

5.2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad i z zastrzeżeniem powyższego ograniczenia odpowiada z tytułu rękojmi za wady na zasadach szczegółowo określonych w kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta, chyba że z umowy wynika, że jej przedmiotem jest sprzedaż towaru uszkodzonego.

5.3. W razie stwierdzenia braku zgodności towaru z umową istniejącego w chwili jego dostarczenia i ujawnienia tej niezgodności w ciągu dwóch lat od tej chwili, Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru na wolny od wad. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, a także może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W przypadkach, o których mowa w art. 43e i art. 43n ustawy o prawach konsumenta, Konsument może ponadto złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy.

5.4. O istnieniu wad zakupionego towaru należy zawiadomić Sprzedawcę za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej poprzez podanie numeru i daty zamówienia, informacji na temat tego czego wada dotyczy i kiedy została stwierdzona, a także informacji o tym jakiego działania kupujący oczekuje. W tym celu można skorzystać z formularza reklamacji.

6. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

6.1. Reklamacje mogą być składane w dowolnej formie, powinny jednak zawierać informacje wymagane do ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy lub jej braku, a także dane reklamującego potrzebne do rozpatrzenia reklamacji. 

6.2. Wszelkie reklamacje będą przez Sprzedawcę rozpatrywane w terminie 14 dni.

6.3. Konsument ma prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej oraz powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów, o pomoc w rozstrzygnięciu sporu wynikłego z umowy sprzedaży.

6.4. Niezależnie od powyższego, Konsumenci mają prawo do dochodzenia pozasądowego rozwiązania sporu za pośrednictwem platformy ODR Komisji Europejskiej dostępnej pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

7.1. Z chwilą umieszczenia przez Użytkownika w Sklepie treści podlegających ochronie na gruncie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (np. komentarza lub grafiki), Użytkownik udziela Sprzedawcy licencji na korzystanie z tych treści w całości lub w części wraz z prawem wprowadzania zmian, uzupełnienia bądź ich usunięcia, a także do udzielania sublicencji oraz do wykonywania praw zależnych i udzielania dalszych zezwoleń w tym przedmiocie, bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieznaczony z 5-letnim okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Powyższe zezwolenie obejmuje wszystkie formy korzystania z utworów i wszystkie pola eksploatacji w najszerszym ich rozumieniu, a w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym cyfrową; tłumaczenie, przystosowywanie, dokonywanie zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian; wystawienie; wyświetlenie; publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do treści dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; przy czym pola te dotyczą utworów w całości i w części, a także ich opracowań. 

7.2. Treści zawarte w Sklepie, w tym szczególności opisy produktów oraz grafiki, podlegają ochronie na gruncie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a powielanie ich bez zgody Sprzedawcy lub innych uprawnionych może grozić odpowiedzialnością cywilną lub karną.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu lub powiązanych usług powinny być niezwłocznie zgłaszane Sprzedawcy w dowolny sposób.

8.2. Bez uszczerbku dla przepisów przewidujących korzystniejsze rozwiązania dla konsumentów, sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania ze Sklepu i powiązanych usług jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8.3. Bez uszczerbku dla praw nabytych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych powodów, w szczególności ze względu na zmianę zakresu, sposobu lub zasad świadczenia usług, zmianę przepisów prawa lub ich sposobu interpretacji, konieczność usunięcia wątpliwości lub niejasności, konieczność przeciwdziałania naruszeniom prawa lub Regulaminu, zobowiązanie wynikające z orzeczenia sądu lub innego uprawnionego organu. Zmiany regulaminu będą komunikowane zarejestrowanym Użytkownikom poprzez e-mail wysłany na adres przypisany do konta Użytkownika.

8.4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2022