Reklamacje i Zwroty 

Chcesz złożyć reklamację lub dokonać zwrotu?  Wybierz odpowiedni formularz, wypełnij go a następnie dołącz do przesyłki.

Reklamacje

Reklamacje na towary dostarczane przez Sklep są rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a w stosunku do konsumentów oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że umowa ta nie ma dla nich charakteru zawodowego - również na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014.

Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli towar sprzedany ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, albo też jeżeli towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

Jeżeli towar sprzedany ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny, chyba że towar wadliwy zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad albo wady zostaną niezwłocznie usunięte. Za wady powstałe podczas transportu odpowiada sprzedający.

Nabywca powinien dostarczyć dowód zakupu wraz z reklamowanym towarem oraz opisem przyczyny reklamacji według wzoru zamieszczonego powyżej.

Reklamujący dostarcza towar na koszt sklepu i na poniższy na adres :

Sklep Internetowy Klingspor
ul. Regera 58
43-382 Bielsko-Biała

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub w przypadku wyczerpania zapasów Sklep zwróci pieniądze.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z naszym regulaminem.

Ponad to pragniemy poinformować, że Konsumenci z krajów Unii Europejskiej mają prawo do składania reklamacji za pomocą platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

Zwroty

Konsument, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika , że umowa ta nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. W przypadku dostarczenia towaru partiami lub w częściach, termin ten liczy się od momentu objęcia w posiadanie ostatniej partii lub części.

W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny strony zwracają sobie wzajemne świadczenia, co oznacza, że sprzedawca zwraca cenę zakupu oraz koszty przesyłki do klienta – w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy. Koszty przesyłki do sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy bez podania przyczyn ponosi klient.

W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Klient ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy.

W przypadku zwrotu towaru Klient powinien odezłać towar wraz z dowodem zakupu oraz adnotacją „zwrot” na adres:

Sklep Internetowy Klingspor
ul. Regera 58;
43-382 Bielsko-Biała

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z naszym regulaminem.