REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

§1

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), Klingspor sp. z o.o., KRS: 0000150842, z siedzibą przy ul. Regera 58, 43-382 Bielsko-Biała dalej zwana "Klingspor", określa w niniejszym Regulaminie ("Regulamin") zasady korzystania z usługi Newsletter ("Newsletter") świadczonej przez Klingspor na rzecz użytkowników, którzy zamówią tę usługę w sposób określony w niniejszym Regulaminie („Użytkownik”).

§2

Przed zawarciem Umowy, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

§3

Usługa Newsletter polega na nieodpłatnym przesyłaniu przez Klingspor za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) informacji o oferowanych przez Klingspor lub podmioty z nim powiązane produktach i usługach, promocjach oraz wydarzeniach, a nadto innych ważnych informacji. W ramach Umowy Klingspor nie będzie uprawniony do przesyłania Użytkownikowi informacji bezprawnych.

§4

Warunkiem korzystania z usługi Newsletter jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia multimedialnegoz dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej (e-mail).

§5

Zawarcie między Użytkownikiem a Klingspor umowy o świadczenie usługi Newsletter ("Umowa") następuje poprzez: (1) akceptację zgód – zapoznanie się z regulaminem newsletter oraz zasadami ochrony danych osobowych (2) wprowadzenie przez Użytkownika swojego adresu e-mail w odpowiednim polu; (3)zalogowanie się przez Użytkownika na podany adres e-mail i potwierdzenie prawidłowości podanych danych oraz faktu rejestracji przez kliknięcie na link potwierdzający rejestrację znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej Użytkownikowi.

§6

Każda ze stron Umowy może w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, wypowiedzieć Umowę. Może to nastąpić na przykład poprzez skierowanie przez użytkownika oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail sklep@klingspor.pl lub jeśli użytkownik jest zarejestrowany w sklepie, poprzez cofnięcie swojej zgody z poziomu zakładki „Moje Konto” -> „Dane osobiste”.

§7

Wszelkie reklamacje Użytkownika dotyczące usługi Newsletter mogą być przesyłane na adres e-mail: sklep@klingspor.pl oraz powinny zawierać informacje koniecznie do identyfikacji Użytkownika, a to imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Złożone reklamacje pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz podstawy reklamacji rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

§8

Zasady przetwarzania danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności (dostępnej na stronie internetowej Klingspor pod adresem: https://sklep.klingspor.pl/content/11-polityka-prywatnosci ) oraz w zakładce Ochrona danych osobowych (dostępnej na stronie internetowej Klingspor pod adresem: https://sklep.klingspor.pl/content/10-ochrona-danych-osobowych)

§9

Klingspor nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania bądź zaniechania w związku z wykonaniem bądź niewykonaniem niniejszej Umowy.